Resolution Center

Wëllkomm beim Foostix Resolution Center. Eisen Zenter ass op zwee verschidde Niveau’en opgebaut.

De Resolution Center ermeiglecht et eis, Iech bei äre Problemer esou schnell wi meiglech ze hëllefen. Dofir kent dir zweschen zwee Niveau’en wielen, ee niveau « drengend », an ee niveau “net sou drengend” (kent geschwen bei).

D’Bearbechtung vun drengende Problemer muss an engem Zeitraum vun ongefeier 5 Minuten ufänken. Fir manner drengend Froen ken dir op eis Rubrik FAQ zerëckgreifen, oder eis einfach eng Email schecken, di dann de nächste Schaffdag während eisen Arbechtszeiten beäntwert get.

WAT MUSS ECH MAAN BEI ENGER DRENGENDER FRO? Dier wielt eng vun de virgedreckte Meiglechkeeten aus, dreckt dann op d’Kontakttast a wielt d’Nummer di der gesidd. Des Nummer get direkt un de Restaurant oder un ee vun den Ambassadeure vu Foostix weidergeleet.

Mir maan iech drop opmierksam, dass all Appel enregistreiert get, fir dass mir d’Qualiteit vun eisem Service nach kene verbesseren.

Wielt eng Fro aus